Etap edukacyjny szkoła podstawowa (klasy 0-III, klasy IV-VI), gimnazjum, liceum
Czas trwania 2-5 godzin lekcyjnych / każdy z bloków tematycznych (do wyboru)
Termin kwiecień - lipiec, wrzesień - październik
Opis Zajęcia przyrodnicze prowadzą specjaliści, wykładowcy Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dojazd do miejsca zajęć jest bezpłatny. Przebieg zajęć i zakres tematyczny dostosowany jest do liczby i wieku uczestników. Uczniowie pracują w zespołach, z lupami, binokularami (w przypadku deszczowej pogody), kluczami do oznaczania gatunków roślin. Zajęcia kończą się Olimpiadą Przyrodniczą.
Proponujemy Państwu kilka bloków tematycznych (mogą Państwo zamówić wszystkie lub wybrane w dowolnym zakresie godzinowym)
Bloki tematyczne
  • Fascynujący świat roślin i porostów - kurs botaniki i lichenologii
    Bioróżnorodność gatunkowa. Uczeń poznaje gatunki roślin i grzybów najbliższej okolicy. Obserwuje ich budowę morfologiczną oraz przystosowania do życia w określonych siedliskach. Uczy się rozpoznawać pospolite gatunki roślin i grzybów (w tym porostów). Przeprowadza obserwacje budowy kwiatu i jego przystosowania do zapylania, poznaje szczególne cechy budowy roślin, obserwuje ich sposoby pomnażania wegetatywnego. Rozpoznaje rodzaje owoców, wie, jakie znaczenie ma transport nasion i jakimi drogami się odbywa. Uczy się posługiwać kluczem do oznaczania gatunków. Konstruuje prosty klucz do oznaczania pospolitych gatunków roślin najbliższej okolicy. Poznaje budowę piętrową lasu, potrafi scharakteryzować każdą z warstw, oznacza wybrane gatunki poszczególnych pięter. Definiuje pojęcia pomnik przyrody, rezerwat, park narodowy. Poznaje wybrane gatunki chronionych roślin i grzybów. Poznaje przykłady gatunków inwazyjnych.
  • Fascynujące ekosystemy - różnorodność siedlisk życia roślin
    Bioróżnorodność ekosystemalna. Uczeń poznaje ekosystemy i siedliska najbliższej okolicy. Obserwuje, czym różni się bór suchy od wilgotnego, grąd od buczyny, łęg od torfowiska. Poznaje najważniejsze cechy zbiorowisk roślinnych i charakterystyczne rośliny dla danego zbiorowiska. Samodzielnie mierzy pH gleby na poszczególnych stanowiskach i prowadzi obserwacje, jak zmienia się gleba w zależności od różnych układów siedliskowych. Wykonuje profil glebowy – przekrój przez warstwy gleby. Robi pomiary pierśnicy drzewa, pomiary obwodu drzewa, oblicza wiek drzewa. Zna pochodzenie słoi drzew. potrafi zaobserwować i oszacować poziom różnorodności gatunkowej na wybranym poletku. Obserwuje, jaki jest wpływ człowieka na poszczególne ekosystemy oraz poznaje sposoby ich ochrony.
  • Eksperymentujemy! - fascynujący świat doświadczeń fizyczno-chemicznych i biologicznych (zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej)
    Uczniowie samodzielnie przeprowadzają doświadczenia i obserwacje naukowe z zakresu fizyki, chemii i biologii. Eksperymenty są w pełni bezpieczne, możliwe do powtórzenia w domu, przeprowadzane przy użyciu przedmiotów codziennego użytku. Uczniowie stawiają pytania, testują hipotezy, uczą się samodzielnego myślenia i wnioskowania oraz praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Eksperymenty wykonywane są przez uczniów samodzielnie lub w zespołach na gotowych zestawach do doświadczeń. Każdy wykonywany przez ucznia eksperyment opatrzony jest analizą procesów zachodzących w trakcie jego przebiegu (burza mózgów).
Cena Każdy blok: 200 zł / dwie pierwsze godziny lekcyjne, 100 zł / trzecia godzina lekcyjna, 75 zł / czwarta godzina lekcyjna, 75 zł / piąta godzina lekcyjna