Firma AlterEco zajmuje się wykonywaniem ekspertyz i inwentaryzacji przyrodniczych związanych z planowaniem i budową inwestycji infrastrukturalnych. Ochrona przyrody to ważny aspekt realizacji wielu przedsięwzięć w Polsce.

Nasza wiedza i fachowość gwarantują Państwu rzetelne oraz terminowe wykonanie usług zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem oraz najnowszymi wytycznymi w dziedzinie ochrony przyrody. Jako nauczyciele akademiccy, a także biolodzy na co dzień prowadzący badania naukowe, posiadamy wieloletnie doświadczenie, które pozwala nam na wykonywanie profesjonalnych usług na najwyższym poziomie. Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego zlecenia i atrakcyjne ceny.

Wykonujemy:
  • inwentaryzacje i ekspertyzy przyrodnicze dla każdego rodzaju obszaru i przedsięwzięcia, na potrzeby inwestycji liniowych (drogowych i kolejowych) jak i powierzchniowych
  • ekspertyzy przyrodnicze pod inwestycje związane z powstaniem nowych obiektów oraz renowacją lub konserwacją już istniejących, które wymagają nadzoru ekologicznego lub/i oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na faunę i florę występującą na terenie i w sąsiedztwie planowanego projektu
  • waloryzacje faunistyczne i florystyczne na terenach cennych przyrodniczo (takich jak parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000) na terenie całego kraju
  • nadzór przyrodniczy na już realizowanych inwestycjach
  • monitoring porealizacyjny

Oferujemy nasze usługi również innym firmom poszukującym profesjonalnych botaników. Do każdego powierzonego nam zadania, dobieramy optymalny zespół kompetentnych osób. Dzięki współpracy z wieloma specjalistami z takich dziedzin, jak fauna zwierząt bezkręgowych, ornitologia czy chiropterologia tworzymy zespół ludzi, którzy podejmują się różnych wyzwań.

  Zrealizowane ekspertyzy, raporty i opracowania

2017 Wykonanie porealizacyjnego monitoringu zachowania siedlisk i roślinności dla inwestycji DE09 - "Wykonanie porealizacyjnego monitoringu przyrodniczego dla inwestycji DE09 – przebudowa wałów rzeki Wąska" w województwie warmińsko-mazurskim.
Inwentaryzacja botaniczna i siedliskowa terenów Bazy Gdańsk PERN S.A. przy ulicy Kępnej w Gdańsku.
Inwentaryzacja przyrodnicza trasy planowanego gazociągu na odcinkach Władysławowo - Swarzewo i Swarzewo - Kosakowo; w ramach przygotowania "raportu ooś".
Inwentaryzacja florystyczna i siedliskowa na terenie trzech wariantów projektowanej obwodnicy Starogardu Gdańskiego; w ramach przygotowania "raportu ooś".
2016 Inwentaryzacja drzewostanu na terenie obszaru projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ze złoża "Florczaki" w gminie Łukta; w ramach przygotowania "raportu ooś".
Inwentaryzacja i ocena szaty roślinnej terenu położonego na terenie dzielnic Jasień, Szadółki w Gdańsku.
Inwentaryzacja botaniczna i siedliskową w obrębie rzeki Węgiermucy w otoczeniu planowanej trasy budowy napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Pelplin - Starogard Gdański - Czarna Woda w województwie pomorskim; w ramach przygotowania „raportu ooś”.
Współudział w opracowaniu inwentaryzacji dendrologicznej dawnych założeń parkowych w Wojanowie i Będzieszynie w gminie Pruszcz Gdański w województwie pomorskim.
Inwentaryzacja florystyczna i dendrologiczna dawnego Zespołu Sierocińca w Gdańsku z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki.
Inwentaryzacja szaty roślinnej dawnego kompleksu parkowego-leśnego w Celbowie w gminie Puck w województwie pomorskim.
2015 Inwentaryzacja szaty roślinnej dawnych założeń parkowych w Wojanowie, Będzieszynie i Bogatce w gminie Pruszcz Gdański w województwie pomorskim.
Współudział w opracowaniu raportu: Ocena wpływu trzech proponowanych scenariuszy przedsięwzięcia na środowisko naturalne polskiej części obszaru objętego projektem pn. "Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr - Wisła: od strategii do planowania".
Inwentaryzacja florystyczna i siedliskowa na terenie obszaru projektowanej kopalni kruszywa naturalnego ze złoża "Florczaki" w gminie Łukta; w ramach przygotowania "raportu ooś".
Inwentaryzacja szaty roślinnej północnej części zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Dolina Rzeki Łydyni” w Ciechanowie w województwie mazowieckim.
Opracowanie fitocenotyczne obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego „Trzebielsk Wschód”, gmina Lipnica, w ramach Zakładu Górniczego "Ostrowite".
2014 Inwentaryzacja lichenologiczna, ornitologiczna, fauny zwierząt bezkręgowych oraz szaty roślinnej i siedlisk w pasie lądowym dla projektu gazociągu podmorskiego Kosakowo-Gdańsk" w dzielnicy Stogi (gmina Gdańsk) oraz wsi Mechelinki (gmina Kossakowo) w województwie pomorskim; w ramach przygotowania „raportu ooś”.
Wskazanie optymalnych warunków hodowli Bucida buceras L. posadzonych na terenie ECS Gdańsk.
Inwentaryzacja florystyczno-siedliskowa terenów przeznaczonych pod lokalizację planowanego Zespołu Elektrowni Wiatrowej (ZEW) w gminie Skarszewy w województwie pomorskim; w ramach przygotowania „raportu ooś”.
Inwentaryzacja florystyczna i siedliskowa na terenie obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Mrzezino IX” w gminie Puck; w ramach przygotowania KIP oraz „raportu ooś”.
2013 Współudział w przygotowaniu planu zadań ochronnych (PZO) dla obszaru PLH220033 "Dolna Wisła" oraz udział w zespole lokalnej współpracy.
Inwentaryzacja florystyczno-siedliskowa terenów planowanej przebudowy trasy elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 110 kV GPZ Leśniewo – GPZ Motława; w ramach przygotowania „raportu ooś”.
Współudział w opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020.
2012 Inwentaryzacja florystyczna i siedliskowa na terenie działki położonej w obszarze Natura 2000 "Kaszubskie Klify" w Jastrzębiej Górze.
Inwentaryzacja szaty roślinnej i siedlisk północnej części wyspy Gryfia (Ostrowa Brdowskiego) przeznaczonych pod lokalizację fabryki fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych w mieście Szczecin, w województwie zachodniopomorskim; w ramach przygotowania „raportu ooś”.
Inwentaryzacja szaty roślinnej obszaru obejmującego działki w obrębie geodezyjnym nr 4 w Prabutach, położone w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu rzeki Liwy.
Inwentaryzacja szaty roślinnej i siedlisk terenów przeznaczonych pod lokalizację planowanego Zespołu Elektrowni Wiatrowej „Bruk” i terenu stacji abonenckiej 110/SN w gminie Dzierzgoń w województwie pomorskim; w ramach przygotowania „raportu ooś”.
Inwentaryzacja florystyczna, dendrologiczna i siedliskowa rejonu nabrzeża w porcie pasażerskim w Krynicy Morskiej na Mierzei Wiślanej; w ramach przygotowania „raportu ooś” rozbudowy portu.
Inwentaryzacja przyrodnicza i ocena siedliska dla certyfikacji BREEAM Ecology Report for Łużycka Plus (3C) Gdynia.
Inwentaryzacja szaty roślinnej na terenie planowanego przebiegu kabla 110 kV na trasie farma wiatrowa Adamowo-Gronowo do rozdzielni 110 kV GPZ Elbląg, ul. Radomska w mieście Elbląg, w województwie warmińsko-mazurskim; w ramach przygotowania „raportu ooś”.
Współudział w opracowaniu prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany „Programu wieloletniego ochrony brzegów morskich na lata 2004-2023”.
2011 Inwentaryzacja przyrodnicza drzew i krzewów rosnących w parku w Będzieszynie, gmina Pruszcz Gdański.
Inwentaryzacja szaty roślinnej oraz siedlisk obszaru eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „RYBAKI VI” k. Kościerzyny w województwie pomorskim.
Inwentaryzacja florystyczna, dendrologiczna i siedliskowa obszaru okolicy portu Nowa Pasłęka na Mierzei Wiślanej w ramach jego oddziaływania na obszar PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana.
Inwentaryzacja szaty roślinnej obszaru pola kampingowego „Maszoperia” w miejscowości Jastarnia na półwyspie Helskim.
2010 Inwentaryzacja florystyczna i siedliskowa obszaru planowanej linii energetycznej 110 kV relacji Żarnowiec – Sierakowice w województwie pomorskim; w ramach przygotowania „raportu ooś”.